ஆப்பிரிக்கா டான்ஸானியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Rangi


Masare Maaja
 63 நிமிடம்
LLL 1: Mulungu Aho Ncholo
 72 நிமிடம்
LLL 2: Vantu Vene Vari Na Nguruu Va Mulungu
 97 நிமிடம்
LLL 3: Ushindi Kutwera Kwa Mulungu
 79 நிமிடம்
LLL 4: Mtumwi Wa Mulungu
 94 நிமிடம்
LLL 5: Kuri Luyendo Lwa Mulungu
 80 நிமிடம்
LLL 6: Mwarimu Na Muhori
 61 நிமிடம்
LLL 7: Bwana Na Mwokoli
 68 நிமிடம்
LLL 8: Mirimo Ya Mutima Muuja
 63 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 13 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project