ஆசியா இந்தோனேஷியா
5மீன்கள் பயன்பாட்டை பதிவிறக்கம் செய்க Android பயன்பாட்டுக்காக Get it on Google Play
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Korowai


Good News
 84 நிமிடம்
LLL 1 Beginning with GOD
 53 நிமிடம்
LLL 2 Mighty Men of GOD
 76 நிமிடம்
LLL 3 Victory through GOD
 53 நிமிடம்
LLL 4 Servants of GOD
 60 நிமிடம்
LLL 5 On Trial for GOD
 75 நிமிடம்
LLL 6 JESUS - Teacher & Healer
 52 நிமிடம்
LLL 7 JESUS - Lord & Saviour
 57 நிமிடம்
LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
 52 நிமிடம்