Africa Botswana !Xoon
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Programs in !Xoon


I Nllae Ke Seye
 56 min
Daqhate ka ǂehnnta Nǁwahatam ǀa ǂa ka San Partnership ǀannya ka nhǂa ka
 162 min
ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE
 250 min