ஆப்பிரிக்கா போட்ஸ்வானா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள !Xoon


I Nllae Ke Seye
 56 நிமிடம்
Daqhate ka ǂehnnta Nǁwahatam ǀa ǂa ka San Partnership ǀannya ka nhǂa ka
 162 நிமிடம்
ǂAmte ka ka pXoma ka ke LUKE
 250 நிமிடம்