Africa Botswana !Xoon
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Daqhate ka ǂehnnta Nǁwahatam ǀa ǂa ka San Partnership ǀannya ka nhǂa ka in !Xoon

Phone
18.3 MB
3GP
Computer
291.3 MB
MP4
Audio Only
(MP3).zip


Select each track that you would like to download. The files will be copied to your device so that you can listen to them using your music player.

Pesalma 23, Taa ke ba !'oin k'n ke e 'n ke Jehofa (Psalm 23, Jehovah is my Shepherd)

Pesalma 23, Taa ke ba !'oin k'n ke e 'n ke Jehofa (Psalm 23, Jehovah is my Shepherd)

 01:22
287 kB
Genesise Chapta 2:1-10, 15-25, N!arute tu ǂ'e N!ole |a Kolo ka sa (Genesis 2:1-10, 15-25, God created everything)

Genesise Chapta 2:1-10, 15-25, N!arute tu ǂ'e N!ole |a Kolo ka sa (Genesis 2:1-10, 15-25, God created everything)

 04:04
929 kB
Isaia Chapta 14: 8-14, Satanne ǀa Qaetusa (Isaiah 14:8-14, the Fall of Satan)

Isaia Chapta 14: 8-14, Satanne ǀa Qaetusa (Isaiah 14:8-14, the Fall of Satan)

 01:13
246 kB
Genesise Chapta 3, Atamo e ǁohoboka Nǁwahatam ǀi !'om ǀi (Genesis 3, The Fall of Man)

Genesise Chapta 3, Atamo e ǁohoboka Nǁwahatam ǀi !'om ǀi (Genesis 3, The Fall of Man)

 05:39
1.2 MB
Genesise Chapta 4:1-16, Kainne tu ǂ'e Abele (Genesis 4:1-16, Cain and Abel)

Genesise Chapta 4:1-16, Kainne tu ǂ'e Abele (Genesis 4:1-16, Cain and Abel)

 03:09
721 kB
Genesise Chapta 6:9-22, Nǁwahatam A ba G!ai ka Tam ke Noa (Genesis 6:9-22, God is pleased with Noah)

Genesise Chapta 6:9-22, Nǁwahatam A ba G!ai ka Tam ke Noa (Genesis 6:9-22, God is pleased with Noah)

 03:52
891 kB
Genesise Chapta 9:8-17, Gǂomsa ka Nǁwahatam tu ǂ'e Noa (Genesis 9:8-17 Noah and God's Covenant)

Genesise Chapta 9:8-17, Gǂomsa ka Nǁwahatam tu ǂ'e Noa (Genesis 9:8-17 Noah and God's Covenant)

 01:56
494 kB
Genesise Chapta 11:1-9, Nǁae ke Gǂam ǀi ki Babele ǀiyi (Genesis 11:1-9, The Tower of Babel)

Genesise Chapta 11:1-9, Nǁae ke Gǂam ǀi ki Babele ǀiyi (Genesis 11:1-9, The Tower of Babel)

 02:10
514 kB
Genesise Chapta 12:1-7, Jehofa E !'ai ke Abram (Genesis 12:1-7, Jehovah Calls Abram)

Genesise Chapta 12:1-7, Jehofa E !'ai ke Abram (Genesis 12:1-7, Jehovah Calls Abram)

 02:09
520 kB
Genesise Chapta 22:1-19, Nǁwahatam a Ja ke Abraham (Genesis 22:1-19, God tests Abraham)

Genesise Chapta 22:1-19, Nǁwahatam a Ja ke Abraham (Genesis 22:1-19, God tests Abraham)

 04:10
959 kB
Ekesodo Chapta 1:8-14, Egepeto ǀu Tu U ba si Taq'a ke taqu ku Israele ǀu tuu (Exodus 1:8-14, Israel in Slavery)

Ekesodo Chapta 1:8-14, Egepeto ǀu Tu U ba si Taq'a ke taqu ku Israele ǀu tuu (Exodus 1:8-14, Israel in Slavery)

 01:52
470 kB
Ekesodo Chapta 3:1-12,  Jehofa e ba ǁha ke Moshe (Exodus 3:1-12, God calls Moses)

Ekesodo Chapta 3:1-12,  Jehofa e ba ǁha ke Moshe (Exodus 3:1-12, God calls Moses)

 03:17
749 kB
Ekesodo Chapta 12:21-33, ǂHinni ya ǀWasa (Exodus 12:21-33, The Passover)

Ekesodo Chapta 12:21-33, ǂHinni ya ǀWasa (Exodus 12:21-33, The Passover)

 03:14
757 kB
Ekesodo Chapta 16:1-15, Manna tu ǂ'e ǁAqhale (Exodus 16:1-15 Manna and Quail)

Ekesodo Chapta 16:1-15, Manna tu ǂ'e ǁAqhale (Exodus 16:1-15 Manna and Quail)

 03:58
915 kB
Ekesodo Chapta 17:1-7, !Qaa i ba !ona ke !hom ǂqala (Exodus 17:1-7, Water comes from the rock)

Ekesodo Chapta 17:1-7, !Qaa i ba !ona ke !hom ǂqala (Exodus 17:1-7, Water comes from the rock)

 02:15
552 kB
Ekesodo Chapta 20:1-17, !'Om ki ka ku !qono ǀxate Nǂom ki (Exodus 20:10-17, The Ten Commandments)

Ekesodo Chapta 20:1-17, !'Om ki ka ku !qono ǀxate Nǂom ki (Exodus 20:10-17, The Ten Commandments)

 03:14
764 kB
Ekesodo Chapta 32:1-14, Gu Pwaqa ke ba ǂqanni ke (Exodus 32:1-14, The Golden Calf)

Ekesodo Chapta 32:1-14, Gu Pwaqa ke ba ǂqanni ke (Exodus 32:1-14, The Golden Calf)

 03:43
867 kB
Lefitiko Chapta 5:17-19, ǁOhmsa ǀHabi ǀAnnya (Leviticus 5:17-19, A Sacrifice for Sin)

Lefitiko Chapta 5:17-19, ǁOhmsa ǀHabi ǀAnnya (Leviticus 5:17-19, A Sacrifice for Sin)

 01:09
249 kB
Dipalo Chapta 21:4-9, Siisate ka ka Qahnnsa ka (Numbers 21:4-9, The Angry Snakes)

Dipalo Chapta 21:4-9, Siisate ka ka Qahnnsa ka (Numbers 21:4-9, The Angry Snakes)

 01:48
357 kB
Detoronomi Chapta 18:15-19, Porofite !Xaa ke !obe Moshe ke (Deutoronomy 18:15-19, A prophet like Moses)

Detoronomi Chapta 18:15-19, Porofite !Xaa ke !obe Moshe ke (Deutoronomy 18:15-19, A prophet like Moses)

 01:25
295 kB
Detoronomi Chapta 31:1-8, Joshua e ka ba ǂAqhann ku tu ke Moshe ǀa ǁOnsa (Deutoronomy 31:1-8, Joshua Commissioned)

Detoronomi Chapta 31:1-8, Joshua e ka ba ǂAqhann ku tu ke Moshe ǀa ǁOnsa (Deutoronomy 31:1-8, Joshua Commissioned)

 02:22
474 kB
Joshua Chapta 24:13-18, U ǁha Ke E Ku 'n Kolo Nǀe ke (Joshua 24:13-18, Choose Whom You Will Serve)

Joshua Chapta 24:13-18, U ǁha Ke E Ku 'n Kolo Nǀe ke (Joshua 24:13-18, Choose Whom You Will Serve)

 02:15
537 kB
1 Samwele Chapta 16:1-13, Dafide Pwaqa e ka Nǁaqa ka Saaq I ka ǁ'oma ka Khaoxa (1 Samuel 16:1-13, David Anointed As King)

1 Samwele Chapta 16:1-13, Dafide Pwaqa e ka Nǁaqa ka Saaq I ka ǁ'oma ka Khaoxa (1 Samuel 16:1-13, David Anointed As King)

 04:13
923 kB
2 Samuele Chapta 7:8-17,Jehofa E Qaqa ǀwa ǂaan nǀe Nathanne nǀa Khaoxa Dafite (2 Samuel 7:8-17, Jehovah's Covenant with David)

2 Samuele Chapta 7:8-17,Jehofa E Qaqa ǀwa ǂaan nǀe Nathanne nǀa Khaoxa Dafite (2 Samuel 7:8-17, Jehovah's Covenant with David)

 02:34
634 kB
1 ǁ'aixamate Chapta 18:17-39, Porofite Elija tu ǂ'e Porofitite Baale ǀinnya (1 Kings 18:17-39, Elijah and the Baal Prophets)

1 ǁ'aixamate Chapta 18:17-39, Porofite Elija tu ǂ'e Porofitite Baale ǀinnya (1 Kings 18:17-39, Elijah and the Baal Prophets)

 06:59
1.5 MB
Isaia Chapta 9:1-7, ǁ'aixa !xaa ka Si ǀi ka (Isaiah 9:1-7, The Coming King)

Isaia Chapta 9:1-7, ǁ'aixa !xaa ka Si ǀi ka (Isaiah 9:1-7, The Coming King)

 02:28
514 kB
Isaia Chapter 53:1-12, !Aha Jehofa ǀinnya ka ma ka ǁXala ka ka (Isaiah 53:1-12, The Suffering Servant of Jehovah)

Isaia Chapter 53:1-12, !Aha Jehofa ǀinnya ka ma ka ǁXala ka ka (Isaiah 53:1-12, The Suffering Servant of Jehovah)

 03:56
808 kB
Luke 1:26-38, Gǀoma sa ke Jesu ǀa ǁ'Aun sa (Luke 1:26-38 Jesus' Birth Announced)

Luke 1:26-38, Gǀoma sa ke Jesu ǀa ǁ'Aun sa (Luke 1:26-38 Jesus' Birth Announced)

 02:39
600 kB
Luke 2:1-7, Jesu ǀa ǁ'Aunsa (Luke 2:1-7 Jesus is Born)

Luke 2:1-7, Jesu ǀa ǁ'Aunsa (Luke 2:1-7 Jesus is Born)

 01:23
370 kB
Luke 2:8-20, Tu ku ba !'Oin ku tu ǂ'a Angelete (Luke 2:8-20 The Shepherds and the Angels)

Luke 2:8-20, Tu ku ba !'Oin ku tu ǂ'a Angelete (Luke 2:8-20 The Shepherds and the Angels)

 02:41
597 kB
Mathaio Chapta 3:13-17, Jesu e ba ka !Oqhu (Matthew 3:13-17, Jesus is Baptised)

Mathaio Chapta 3:13-17, Jesu e ba ka !Oqhu (Matthew 3:13-17, Jesus is Baptised)

 01:20
341 kB
Johanne Chapta 1:29-37, Jesu Kuu Pwaqa Nǁwahatam ǀiyi (John 1:29-37, Jesus the Lamb of God)

Johanne Chapta 1:29-37, Jesu Kuu Pwaqa Nǁwahatam ǀiyi (John 1:29-37, Jesus the Lamb of God)

 01:53
461 kB
Luke 5:1-11, Jesu E !'ai ku tu ku ba ka !ho ka E ǀuyu (Luke 5:1-11 Jesus Calls His Disciples)

Luke 5:1-11, Jesu E !'ai ku tu ku ba ka !ho ka E ǀuyu (Luke 5:1-11 Jesus Calls His Disciples)

 02:20
546 kB
Mathaio Chapter 6:7-13, Jesu E !ho ku ka ǀXobesa (Matthew 6:7-13, Jesus Teaches them to Pray)

Mathaio Chapter 6:7-13, Jesu E !ho ku ka ǀXobesa (Matthew 6:7-13, Jesus Teaches them to Pray)

 01:20
342 kB
Luke 5:17-26, Jesu E ǀo'm ka Taaqa ka ba Qaqi ka ka ǂaan tShwate ba Txali ka (Luke 5:17-26 Jesus Heals A Paralytic)

Luke 5:17-26, Jesu E ǀo'm ka Taaqa ka ba Qaqi ka ka ǂaan tShwate ba Txali ka (Luke 5:17-26 Jesus Heals A Paralytic)

 02:31
568 kB
Luke 7:36-50, Taaqae ka ǁAhnn ǀi ka e Nǁaqe Dzh'han ke Jesu Nǂomate (Luke 7:36-50 A Sinful Woman Anoints Jesus' Feet)

Luke 7:36-50, Taaqae ka ǁAhnn ǀi ka e Nǁaqe Dzh'han ke Jesu Nǂomate (Luke 7:36-50 A Sinful Woman Anoints Jesus' Feet)

 03:26
741 kB
Luke 9:18-22, Petere E ba Nǁala E ba ti Jesu ke hehe (Luke 9:18-22 Peter Declares Who Jesus Is)

Luke 9:18-22, Petere E ba Nǁala E ba ti Jesu ke hehe (Luke 9:18-22 Peter Declares Who Jesus Is)

 02:33
576 kB
38. Jesu E ka Nǀa ke ǀa 'Nǁhani sa (Luke 9:28-36 Jesus Appears in His Glory)

38. Jesu E ka Nǀa ke ǀa 'Nǁhani sa (Luke 9:28-36 Jesus Appears in His Glory)

 02:04
485 kB
Marko 9:14-26, Jesus si ǀo'm ke Pwaqa ke e ǂ'ama ǁoan ǁoa Tannasa ǀannya (Mark 9:14-26, Jesus Heals a Child with a Spirit of Muteness)

Marko 9:14-26, Jesus si ǀo'm ke Pwaqa ke e ǂ'ama ǁoan ǁoa Tannasa ǀannya (Mark 9:14-26, Jesus Heals a Child with a Spirit of Muteness)

 03:22
686 kB
Luke 10:25-37, Daqha ke Samaria ǀe taa (Luke 10:25-37 The Parable Of The Samaritan)

Luke 10:25-37, Daqha ke Samaria ǀe taa (Luke 10:25-37 The Parable Of The Samaritan)

 03:00
656 kB
Mathaio 14:13-21, Jesu e ba !hau tu ku 5000 ku ka Asa (Matthew 14:13-21, Jesus Feeds the 5000)

Mathaio 14:13-21, Jesu e ba !hau tu ku 5000 ku ka Asa (Matthew 14:13-21, Jesus Feeds the 5000)

 02:23
564 kB
Luke 15:11-32, Daqha N!oa ǀennya ke Pwaqa ǀa Taaq Pwaqa ka N!oha ǀi ka (Luke 15:11-32 The Parable of the Lost Son)

Luke 15:11-32, Daqha N!oa ǀennya ke Pwaqa ǀa Taaq Pwaqa ka N!oha ǀi ka (Luke 15:11-32 The Parable of the Lost Son)

 04:25
966 kB
Luke 16:19-31, Taqa ka ǀoqhe ǀi ka tu ǂ'e Lasaro (Luke 16:19-31 The Rich Man And Lazarus)

Luke 16:19-31, Taqa ka ǀoqhe ǀi ka tu ǂ'e Lasaro (Luke 16:19-31 The Rich Man And Lazarus)

 03:04
682 kB
Luke 17:11-19, Taqa ǂ'wa a qaqa ts'n e ma qua ka Nǁwahatam (Luke 17:11-19 One Man Returns And Praises God)

Luke 17:11-19, Taqa ǂ'wa a qaqa ts'n e ma qua ka Nǁwahatam (Luke 17:11-19 One Man Returns And Praises God)

 01:35
400 kB
Luke 18:35-43, Jesu e ba Si ǀO'm ke Taa ke ǁOa ba ǂiin ke (Luke 18:35-43 Jesus Heals A Blind Man)

Luke 18:35-43, Jesu e ba Si ǀO'm ke Taa ke ǁOa ba ǂiin ke (Luke 18:35-43 Jesus Heals A Blind Man)

 01:24
354 kB
Johanne 3:14-18, Nǁwahatam a 'n qhaye n!ole (John 3:14-18, God so loved the world)

Johanne 3:14-18, Nǁwahatam a 'n qhaye n!ole (John 3:14-18, God so loved the world)

 01:08
328 kB
Johanne 11:32-44, Jesu E Gwi ke Lasaro ku tu ku qaqa ǀ'a ǀi ku (John 11:32-44, Jesus Raises Lazarus From the Dead)

Johanne 11:32-44, Jesu E Gwi ke Lasaro ku tu ku qaqa ǀ'a ǀi ku (John 11:32-44, Jesus Raises Lazarus From the Dead)

 02:21
551 kB
Johanne 11:45-53, U Kolo ke Gaah ǀinnte U Qaiye Jesu (John 11:45-53, They Plot to kill Jesus)

Johanne 11:45-53, U Kolo ke Gaah ǀinnte U Qaiye Jesu (John 11:45-53, They Plot to kill Jesus)

 01:48
440 kB
Johanne 14:1-7, Jesu ke Dao (John 14:1-7, I am the Way)

Johanne 14:1-7, Jesu ke Dao (John 14:1-7, I am the Way)

 01:10
309 kB
Luke 22:7-23, G!hoan ǀa Asa Taa !xae ǀannya (Luke 22:7-23, The Lord's Supper)

Luke 22:7-23, G!hoan ǀa Asa Taa !xae ǀannya (Luke 22:7-23, The Lord's Supper)

 03:28
753 kB
Luke 22:27-53, Jesu E ka ǀoa (Luke 22:27-53, Jesus Is Taken)

Luke 22:27-53, Jesu E ka ǀoa (Luke 22:27-53, Jesus Is Taken)

 01:41
418 kB
Luke 23:1-25, U Nǀe Jesus ki ǀHabe (Luke 23:1-25, Jesus' Trial)

Luke 23:1-25, U Nǀe Jesus ki ǀHabe (Luke 23:1-25, Jesus' Trial)

 04:58
1.1 MB
Matheo 27:32-44, U ǁxau ke Jesu ki Mpwaye Qaisa ǀiyi (Matthew 27:32-44, They Crucify Jesus on the killing tree)

Matheo 27:32-44, U ǁxau ke Jesu ki Mpwaye Qaisa ǀiyi (Matthew 27:32-44, They Crucify Jesus on the killing tree)

 02:21
573 kB
Matheo 27:45-54, ǀ'a Jesu ǀEnnya (Matthew 27:45-54, Jesus' Death)

Matheo 27:45-54, ǀ'a Jesu ǀEnnya (Matthew 27:45-54, Jesus' Death)

 02:08
504 kB
Matheo 27:57-66, Jesu ǀa Nǁaunkasa (Matthew 27:55-66, Jesus' Burial)

Matheo 27:57-66, Jesu ǀa Nǁaunkasa (Matthew 27:55-66, Jesus' Burial)

 01:59
498 kB
Matheo 28:1-10, Jesu ǀa Qxabasa (Matthew 28:1-10, Jesus' Resurrection)

Matheo 28:1-10, Jesu ǀa Qxabasa (Matthew 28:1-10, Jesus' Resurrection)

 02:13
514 kB
Matheo 28:16-20, Jesu e nǂaqri !om e ti "Sa ya Kolo ku Tu ku ba ka !ho ka ku Nǀ' (Matthew 28:16-20, The Great Commission)

Matheo 28:16-20, Jesu e nǂaqri !om e ti "Sa ya Kolo ku Tu ku ba ka !ho ka ku Nǀ' (Matthew 28:16-20, The Great Commission)

 01:13
324 kB
Gǀansiate 1:3-11, ǁHoon nǀa ǁoan Nǁwahatam ǀannya (Acts 1:3-11, Promise of the Holy Spirit & the Ascension)

Gǀansiate 1:3-11, ǁHoon nǀa ǁoan Nǁwahatam ǀannya (Acts 1:3-11, Promise of the Holy Spirit & the Ascension)

 02:12
452 kB
Gǀansiate 2:36-47, ǁ'annate ka ǂhaa ka Kereke ǀinnya (Acts 2:36-47, The First Days of the Church)

Gǀansiate 2:36-47, ǁ'annate ka ǂhaa ka Kereke ǀinnya (Acts 2:36-47, The First Days of the Church)

 02:45
559 kB
Gǀansiate 8:26-40, Filipo Tu ǂ'e Taa !xae ke ba Gǀaan Nǀa Khaoxa Itiopia ǀannya (Acts 8:26-40, Philip and the Official of the Ethiopian Monar)

Gǀansiate 8:26-40, Filipo Tu ǂ'e Taa !xae ke ba Gǀaan Nǀa Khaoxa Itiopia ǀannya (Acts 8:26-40, Philip and the Official of the Ethiopian Monar)

 03:20
665 kB
Si'nnǀasa 21:1-8, N!ari ǁoqe tu ǂ'e N!ole ǁoqe (Revelation 21:1-8, The New Heaven and Earth)

Si'nnǀasa 21:1-8, N!ari ǁoqe tu ǂ'e N!ole ǁoqe (Revelation 21:1-8, The New Heaven and Earth)

 02:46
560 kB
Si'nnǀasa 22:1-5, Tshusa Khaohxakasa ǀanny (Revelation 22:1-5, The Throne of the King)

Si'nnǀasa 22:1-5, Tshusa Khaohxakasa ǀanny (Revelation 22:1-5, The Throne of the King)

 01:41
339 kB