ஆசியா பிலிப்பைன்ஸ்
5மீன்கள் பயன்பாட்டை பதிவிறக்கம் செய்க Android பயன்பாட்டுக்காக Get it on Google Play
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Visayan: Romblomanon


LLL 1 Beginning with GOD
 55 நிமிடம்
LLL 2 Mighty Men of GOD
 64 நிமிடம்
LLL 3 Victory through GOD
 53 நிமிடம்
LLL 4 Servants of GOD
 47 நிமிடம்
LLL 5 On Trial for GOD
 48 நிமிடம்
LLL 6 JESUS - Teacher & Healer
 43 நிமிடம்
LLL 7 JESUS - Lord & Saviour
 50 நிமிடம்
LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
 49 நிமிடம்
Words of Life
 7 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project