ஓசெனியா பாப்பா நியூ கினியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Maiadomu


உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 6 நிமிடம்
பாடல்கள் & Scripture
 17 நிமிடம்
Genesis
 145 நிமிடம்
Exodus
 115 நிமிடம்
Mark
 179 நிமிடம்
Acts
 349 நிமிடம்