ஆசியா பிலிப்பைன்ஸ் Kalinga, Upper Tanudan
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Kalinga, Tanudan: Lubo


நற்செய்தி
 47 நிமிடம்
Itollong, Mandongor ya Matago
 28 நிமிடம்
Itollong, Andongor Ya Matago Maikagwa
 37 நிமிடம்
Itollong, Andongor Ya Matago Maikatlo
 37 நிமிடம்