தி அமெரிக்காஸ் பிரேசில்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Nhengatu


Deus Yega Supiwa
 184 நிமிடம்
Deus Yega Supiwa
 173 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 58 நிமிடம்
Palavras de Vida 2
 29 நிமிடம்