ஆப்பிரிக்கா டோகோ Akposo
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Akposo மொழி பிரிவு

Akposo: Amou Oblou
Akposo: Uma


நிரல்களில் உள்ள Akposo


நற்செய்தி
 63 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 21 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 45 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project