ஆப்பிரிக்கா கென்யா
5மீன்கள் பயன்பாட்டை பதிவிறக்கம் செய்க Android பயன்பாட்டுக்காக Get it on Google Play
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Nandi: Kipsigis


Good News
 49 நிமிடம்
LLL 1 Beginning with GOD
 53 நிமிடம்
LLL 2 Mighty Men of GOD
 60 நிமிடம்
LLL 3 Victory through GOD
 53 நிமிடம்
LLL 4 Servants of GOD
 58 நிமிடம்
LLL 5 On Trial for GOD
 59 நிமிடம்
LLL 6 JESUS - Teacher & Healer
 60 நிமிடம்
LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
 59 நிமிடம்
Words of Life 1
 33 நிமிடம்
Words of Life 2
 60 நிமிடம்
Words of Life 3
 49 நிமிடம்