ஆப்பிரிக்கா கென்யா Kalenjin Pökoot
5மீன்கள் பயன்பாட்டை பதிவிறக்கம் செய்க Android பயன்பாட்டுக்காக Get it on Google Play
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Pokot: East


Good News
 45 நிமிடம்
LLL 1 Beginning with GOD
 60 நிமிடம்
LLL 2 Mighty Men of GOD
 60 நிமிடம்
LLL 3 Victory through GOD
 60 நிமிடம்
LLL 4 Servants of GOD
 60 நிமிடம்
LLL 5 On Trial for GOD
 60 நிமிடம்
LLL 6 JESUS - Teacher & Healer
 59 நிமிடம்
LLL 7 JESUS - Lord & Saviour
 59 நிமிடம்
LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
 59 நிமிடம்
Songs
 50 நிமிடம்
Words of Life 1
 49 நிமிடம்
Words of Life 2
 28 நிமிடம்
Words of Life 3
 47 நிமிடம்
Words of Life 4
 48 நிமிடம்
Words of Life 5
 48 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project