ஓசெனியா பாப்பா நியூ கினியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Foe


நற்செய்தி
 60 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 60 நிமிடம்
பாடல்கள் 1 w/ songs in FASU
 58 நிமிடம்
பாடல்கள் 2
 48 நிமிடம்