தி அமெரிக்காஸ் மெக்ஸிக்கோ
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Zapoteco, Xanaguia


Di'tsë gu'n xne' minn Xti'dz Dios
 51 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 29 நிமிடம்
Di'dz ndzun chen Jesús gu'n ukë' Lucas
 169 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
Scripture Earth
Scripture Earth