ஆசியா இந்தோனேஷியா Wolani
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Wolani மொழி பிரிவு

Ero Group


நிரல்களில் உள்ள Wolani


நற்செய்தி
 56 நிமிடம்
Allah Yang Memulai
 55 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 61 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 39 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 38 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 40 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 39 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 39 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 44 நிமிடம்