ஆசியா நேபால்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Dolpo மொழி பிரிவு

Dolpa: Phoke
Dokpa


நிரல்களில் உள்ள Dolpo


நற்செய்தி
 57 நிமிடம்
Words of Life
 52 நிமிடம்