ஆப்பிரிக்கா டோகோ Ewe
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Ewe: Notse


நற்செய்தி
 44 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 30 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 30 நிமிடம்
Jesus Is More Powerful Than All
 43 நிமிடம்