தி அமெரிக்காஸ்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் அங்குவிலா

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

A
C
D
F
H
J
K
L
N
O
Q
R
W
X
Y
Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் அங்குவிலா 2
English: USA
Spanish: Mexico
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24