தி அமெரிக்காஸ் பொலிவியா Quechua Bolivia
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Quechua, S. Bolivian: Cochabamba


நற்செய்தி
 37 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 32 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 34 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 32 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 32 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 32 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 28 நிமிடம்