தி அமெரிக்காஸ்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் பிரேசில்

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B C D E F G H I J K L M N
O
P
Q
R S T U V W X Y Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் பிரேசில் 136
கொரியன்
ஜப்பானீஸ்
ஜெர்மன்
போர்ச்சுகீஸ்
Aikana
Akawoia
Amahuaca
Apalai
Apinaye
Apurina
Aramaic
Aramaic: Syria
Arara
Arua
Asurini Do Tocantins
Auwe Uptabi
Aweti
Awá Guajá
Bakairi
Banawa
Baniwa
Bora
Bora: Mirana
Bororo
Brazilian Sign Language
Cacua
Caló
Canela: Apâniekra
Canela: Ramkokamekra
Carapana
Carib
Carib: Tyrewuju
Chibe
Chiripa
Cinta Larga
Cocama-Cocamilla: Cocama
Cocama-Cocamilla: Cocamilla
Cubeo
Curipaco
Deni
Dutch
Dâw
English: USA
Fulnio
Gaviao, Para
Gaviao do Rondonia
Guajajara
Hixkaryana
Hup
Iranxe
Irish
Italian
Jamamadi
Jarawara
Ka'apor
Kadiweu
Kaingang
Kaiwa
Kamaiura
Kamanawa
Kanamarí
Karaja
Karitiana
Kashinawa
Kayabi
Kayapo
Kraho
Krikati-Timbira
Kuikuro
Kulina (Brazil)
Latvian
Lithuanian
Low German
Macuna
Makushi
Mamaindé
Manchinere
Maquiritare
Marubo
Matses
Maxakali
Mbya Guaraní
Mehinaku
Munduruku
Mura-Piraha
Nadeb
Nambikuara: Sarare
Nambikwara
Nhengatu
Northern Nambikuara: Mamainde
Pacaas Novos
Palikur
Parakana
Paresi
Paumari
Pira-Tapuya
Portuguese: Brasil Interior
Portuguese: Brazilian Portuguese
Sanuma do Brazil
Satere
Shanenawa
Sharanahua
Sharanahua: Mastanawa
Shipibo-Conibo
Suruí
Suya
Tenharim
Terena
Ticuna
Tucano
Tupari
Turoyo
Tuyuca
Ukrainian
Waimaha
Wai-Wai
Wajapi
Walapiti
Wanano
Wapishana
Waura
Wayampi: Ampari
Wayana
Xamatari
Xerente
Xokleng
Yaminahua: Bolivia
Yaminawa
Yanomami Ninam
Yanomamo Guaica
Yanomamö
Yawanawa
Yine
Yuhup
Yuruti
Zoro
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24