ஆப்பிரிக்கா தென் ஆப்பிரிக்கா ஆப்ரிக்கான்ஸ்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள ஆப்ரிக்கான்ஸ்


நற்செய்தி
 43 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 45 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 36 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 44 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 43 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 39 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 41 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 44 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 41 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 43 நிமிடம்
Tumi, die Tier
 268 நிமிடம்
ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து
 182 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 58 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் for Children
 47 நிமிடம்
Testimonies & Songs
 55 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
NetHymnal
NetHymnal
Who Is God?
Who Is God?
Thru The Bible
Thru The Bible