Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
O
ALL
close
Languages Spoken in China 46
Chinese, Min Nan
Chinese, Xi Ning
Chinese: Ningxia
Chinese: Ningxia: Thongxin
Korean: Northern China
Lahu: Na
Li: Baoting Nanmo
Lisu: Northern
Maram Naga
Miao, Black: Zhen Ning Xian
Mong: Nanxi
Mosuo: Ninglang
Mulao: Napo
Naxi
Naxi: Deqin
Naxi: Fenglian Chun-Fenke
Naxi: Lijiang: Longko
Nepali: Achhami
Nepali: Darjeeling
Nepali: Kathmandu
Ngochang
Nisu, Southern
Nong: Nopa
Nong: Nusu
Nosu, Shengzha
Nung [Vietnam]
Nuosu: Suodi
Nusu: Pihe
Pinghua: Guangxi Nanning
Uzbek, Northern
Yao: Nanding
Yi: Nasu
Yi: Nisu Jianshui
Yi: Nisu Yuxi
Yi: Niuwei Puzu in Wenshan
Yi: Nusu
Zhuang, Northern
Zhuang, Northern: Hongshuihe
Zhuang: Nandan
Zhuang: Nanning Fushu
Zhuang: Napo
Zhuang: Ningming Mingjiang
Zhuang: Ningming Nakan