ஐரோப்பா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் ஜெர்மனி

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B C D E
F
G H I
J
K L M
N
O P
Q
R S T U V W
X
Y
Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் ஜெர்மனி 59
கொரியன்
ஜப்பானீஸ்
ஜெர்மன்
தமிழ்
பார்ஸி
போர்ச்சுகீஸ்
ரஷியன்
ஹிந்தி
Adyghe
Arabic, Algerian
Arabic, Moroccan
Arabic, Tunisian
Aramaic
Austrian, Tyrolean
Catalan: Central
Chaldean
Chechen
Croatian
Danish
Dutch
English: USA
German, Swiss, Basel
German: Austrian
Greek
Gypsy, Balkan
Hausa
Hebrew
Hindi: Dehati
Italian
Kabardinian
Kabuverdianu
Kalmyk-Oirat
Kazak
Kermancî, Behdini
Koro: Wachir
Kurdi, Kurmanji
Latvian
Laz
Letzebuergesch
Ossetian
Parsi
Pattapu Bhasha
Polish
Romani, Balkan: Arli
Romani, Balkan: Ursari
Romani, Sinte
Romany: South German
Saxon, Low: Holsteinisch
Spanish: Mexico
Tarifit
Turkish
Turkmen
Turoyo
Urdu
Uyghur
Vietnamese
Vlaams
Windisch-Slovenisch
Zaza: Dersim
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24