ஆப்பிரிக்கா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் எத்தியோப்பியா

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B C D E
F
G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் எத்தியோப்பியா 112
Aari
Acholi
Adare
Afar
Af Maay Maay
Ago
Ale
Ale: Dobase
Amharic
Anuak
Arabic, Sudanese: Khartoum
Awngi
Awngi: Kwolla
Banna
Basketto
Bedawi: Beni-Amir
Bench
Berta
Bodi
Borana
Borana: Gabbra
Burji
Bussa
Daasanech
Daasanech : Ethiopia
Dawro
Debati
Deme
Dime
Dirasha
Dorze
Erbore
Gamo
Gamognia
Ganta
Gedeo
Gofa
Guji
Gumuz
Gumuz: Gesso
Gurage
Gurage: Soddo
Hadiyya: Leemo
Hadya
Halaban
Hausa
Inor: Enegegny
Irob
Kacipo-Balesi
Kafa
Kambaata: Timbaro
Kambatta
Kambatta: Wollkitie
Kara
Komo
Komso
Koorete
Kucha
Kunama
Kuyigu
Libido
Male
Mandarin
Mariko
Maw
Me'en
Melo
Mesengo
Mesqan
Murle
Mursi
Nao
Nuer
Nuer: Eastern
Nuer: Southeastern
Nyangatom
Oromo, Borana-Arsi-Guji
Oromo, Eastern
Oromo, West Central
Oromo: Arusi
Oromo: Jimma
Oromo: Raya
Oromo: Wellega
Oyda
Quara
Saho
Sebat Bet Gurage
Sebat Bet Gurage: Chaha
Shako
Shekacho
Shinasha
Sidamo
Silt'e
Silte
Somali
Suri, Tirmaga-Chai
Tashena
Tcharinya
Tigre
Tigrinya
Toro
Tsamai
Turkana
Uduk
Walane
Wataweet
Wolayta
Xamtanga
Yemsa
Zay
Zayse
Zaysete: Zergulla
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24