آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در گینه بیسائو

انتخاب زبان

اللغات الاصليه فقط
49 زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در گینه بیسائو
close
زبان قالمیق
زبان پرتغالی
Bainouk-Gunyono
Balanta
Balanta: Blip
Balanta-Ganja
Balanta: Mane
Balanta: Naga
Balanta: Quentohe
Banhum
Bayot: Essin
Beafada
Bidyogo
Bijago: Bubaque
Biote
Cassanga
Cobiana
Criolo: Cabo Verde
Crioulo
Felupe: Calequisse
Felupe: Suzana
Jahanka
Jola: Effoc
Jola-Felupe
Landouma
Malinke
Mancanha
Mandinka
Manjaco: Baboque
Manjaco: Batam
Manjaco: Binyhant
Manjaco: Caio
Manjaco: Churr
Manjaco: Pecixe
Mankayn
Mano
Mansoanca
Nalu
Oniyan
Pajadinca
Papel
Papel: Safim
Portuguese: Brasil Interior
Pulaar
Pulaar: Fulacunda
Pular
Soninke
Soninke: Azer
Sousou
24 لغات عالمية
open