ஆப்பிரிக்கா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் கினி பிஸாவ்

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B C
D
E F G
H
I J
K
L M N O P Q
R
S T U V W
X
Y
Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் கினி பிஸாவ் 49
போர்ச்சுகீஸ்
Bainouk-Gunyono
Balanta
Balanta: Blip
Balanta-Ganja
Balanta: Mane
Balanta: Naga
Balanta: Quentohe
Banhum
Bayot: Essin
Beafada
Bidyogo
Bijago: Bubaque
Biote
Cassanga
Cobiana
Criolo: Cabo Verde
Crioulo
Felupe: Calequisse
Felupe: Suzana
Jahanka
Jola: Effoc
Jola-Felupe
Landouma
Malinke
Mancanha
Mandinka
Manjaco: Baboque
Manjaco: Batam
Manjaco: Binyhant
Manjaco: Caio
Manjaco: Churr
Manjaco: Pecixe
Mankayn
Mano
Mansoanca
Nalu
Oniyan
Pajadinca
Papel
Papel: Safim
Portuguese: Brasil Interior
Pulaar
Pulaar: Fulacunda
Pular
Soninke
Soninke: Azer
Sousou
Wolof
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24