ஐரோப்பா மாஸிடோனியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Macedonian


நற்செய்தி^
 34 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 28 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 32 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 31 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 35 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 28 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 28 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 30 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 39 நிமிடம்
ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து
 110 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 39 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 45 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 3
 37 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 4
 39 நிமிடம்
Portions of Luke
 35 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Talking Bibles
Talking Bibles
WGS Ministries
WGS Ministries