Asia China
Get the 5fish app for your Android™ smartphone or tablet Get it on Google Play
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Eastern Nisu Language Group

Select a Language

Yi, Yunnan
Yi: Eryuan
Yi: Muzi in Gejiudaqing
Yi: Nasu
Yi: Nisu Jianshui
Yi: Nisu Yuxi
Yi: Nusu