ஆசியா இந்தியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

ஹிந்தி மொழி பிரிவு

Hindustani
Hindi: Dehati
Vajjiga
Hindi Urdu
Sapera


நிரல்களில் உள்ள ஹிந்தி


நற்செய்தி
 45 நிமிடம்
நற்செய்தி & Lord's Prayer
 57 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 29 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 41 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 29 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 27 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 29 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 29 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 27 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 33 நிமிடம்
இயேசுவின் உருவப்படம்
 77 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 49 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 58 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 72 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 58 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1 w/ MARWARI, HINDI, etc
 55 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 59 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 3
 57 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் for Children
 28 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ SINDHI: Hindu & HINDI
 60 நிமிடம்
WOL 2 w/ GUJ: Parkali Kohli & HINDI
 52 நிமிடம்
Classic Nepali Hymns
 56 நிமிடம்
Ujale Ki Or
 49 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Create International
Create International
Create International
Create International
Talking Bibles
Talking Bibles
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
Global Gospel, The
Global Gospel, The
Rock International
Rock International
WGS Ministries
WGS Ministries
The Lumo Project
The Lumo Project
ThirdMill
ThirdMill