5மீன்கள் பயன்பாட்டை பதிவிறக்கம் செய்க Android பயன்பாட்டுக்காக Get it on Google Play
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

ஒரு பகுதியை தேர்ந்தெடுக

ஆப்பிரிக்கா
ஆசியா
ஐரோப்பா
ஓசெனியா
தி அமெரிக்காஸ்