ஆசியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் தாய்லாந்து

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B C D E F G H I
J
K L M N
O
P
Q
R S T U V W
X
Y Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் தாய்லாந்து 114
ஜப்பானீஸ்
தமிழ்
தாய்
Akeu
Akha
Akha: Thailand
Bangla: Chittagonian
Bisu
Blang-Shan
Bru, Eastern: Tri
Bru, Western: Dong Luang
Buguo
Burmese
Cham, Cambodia
Chinese, Mandarin: Hui
Chinese, Yue
Chinese: Huang Yuan
Chinese: Hubei Chongyanghua
Chinese: Hubei Dangyanghua
Chinese: Hubei Wuhandayehua
Chinese: Liansan
Chinese: Min Zhou
Chinese: Ningxia
Chinese: Sichuan
Chinese: Zang Ye
Chong
Deang: Hongfenglong
Foochow Colloquial Chinese
Guiliu
Hainanese
Hakka
Hmong: Blue
Hmong Shuad
Hmong: White
Iu Mein
Karen, Bwe
Karen, Pa'o: Moulmein
Karen, Pa'o: Southern
Karen, Pwo Eastern: Kanjanaburi
Karen, Pwo: Hod
Karen, Pwo Northern
Karen, Pwo Prae
Karen, Pwo West-Central Thailand
Karen, Pwo Western
Karen, S'gaw
Kayah, Eastern: Presule
Kayah, Western
Kayan
Khamet
Khamu
Khamu: Thailand
Khmer
Khmer, Thailand
Khun
Kuay
Lahu
Lahu: Na
Lahu: Shehleh
Lahu: Shi: Barkeo
Lahu: Yellow
Lamet
Lao
Lao Song Dam
Lawa, Northern
Lawa, Western: La-up
Lawa: Ban Dong
Lawa: Ban Sam
Lawa: Chang Maw
Lawa: Kawng Lawi
Lawa: Papae
Lisu: Northern
Lisu: Southern
Lisu: White
Lu
Malay, Pattani
Malay, Standard
Mandarin
Moken
Mon
Mon: Takanoon
Ngochang
Nyah Kur
Nyaw
Phai: Central
Phai: Northern
Phai: Southern
Phu Thai
Phu Thai: Na Kae
Phu Thai: Renu
Pinghua: Guangxi Nanning
Saek
Shan
Sinhala
So Thavung
Sui: South
Tai Dam
Tai Nüa: Ya
Teochew
Thai, Northeastern
Thai, Northern
Thai, Southern
Thai: Central
Thai Lu
Tin: Eastern
Tin: Western
Urak Lawoi
Urdu
Vietnamese
Vietnamese: South
Yi: Pula in Mengzi
Yi: Pula in Yuanyang
Yong
Yoy
Yunnanese
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24