ஆப்பிரிக்கா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் டுனீஷியா

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B C
D
E
F G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T U V
W
X
Y
Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் டுனீஷியா 10
Arabic, Algerian: Constantine
Arabic, Moroccan
Arabic, Tunisian
French
French: Africa
Greek
Italian
Kabyle
Maltese
Tamazight, Central Atlas
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24