ஆசியா லாவோஸ்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Khamu மொழி பிரிவு

Khamu: Thailand
Khmu: Kharok


நிரல்களில் உள்ள Khamu


Jesus Story
 88 நிமிடம்
Creation to Christ
 33 நிமிடம்
Growing in Jesus
 34 நிமிடம்