ஆப்பிரிக்கா கென்யா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Sabaot


நற்செய்தி
 52 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 38 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 31 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 33 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 34 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 36 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 43 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 37 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 34 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 28 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 43 நிமிடம்
பாடல்கள் 1
 60 நிமிடம்
பாடல்கள் 2
 45 நிமிடம்
பாடல்கள் 3
 58 நிமிடம்
பாடல்கள் 4
 60 நிமிடம்
பாடல்கள் 5
 58 நிமிடம்