සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Gola: Senjeතුළ වැඩසටහන්


LLL 2 දෙවියන්ගේ බලවත් මිනිසුන් ()
කාල සීමාව
 27 විනාඩි