ආසියාව ඉන්දියාව Gujarati
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Faqir Parsiතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය
 50 විනාඩි
LLL 1 දෙවියන්ගෙන් ආරම්භය
 45 විනාඩි
LLL 2 දෙවියන්ගේ බලවත් මිනිසුන්
 49 විනාඩි
LLL 3 දෙවියන් වහන්සේ හරහා ජයග්‍රහණය
 45 විනාඩි
LLL 4 දෙවියන්ගේ සේවකයන්
 44 විනාඩි
LLL 5 දෙවියන් සඳහා නඩු විභාගයේදී
 52 විනාඩි
LLL 6 ජේසුස් - ගුරුවරයා සහ සුව කරන්නා
 55 විනාඩි
LLL 7 ජේසුස් - ස්වාමියා සහ ගැලවුම්කරුවා
 60 විනාඩි
LLL 8 ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ක්‍රියා
 58 විනාඩි