تانزانیا آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Ha


LLL 1 شروع با خدا
 60 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 56 دقیقه
LLL 3 پیروزی از طریق خدا
 52 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
 55 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا
 59 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
 49 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
 61 دقیقه
LLL 8 اعمال روح القدس
 60 دقیقه
کلام زندگی
 48 دقیقه
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project