Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Hlai Language Group

Dai: Hua Yao
Dai: Wuding
Dai: Hua Yao Gasa
Li: Hainan Ledung
Li: Tongjia
Li: Ledung Sanrong
Li: Qiongzhong Changzheng
Li: Lingshui Wanfu
Li: Lingshui Zhuguan
Li: Hainan Changjiang Baoping
Li: Dong Fang


Programs in Hlai


Good News
Duration
 27 min
 Other Resources:
Jesus Film Project
Jesus Film Project