'Oluluyia' 'Nyore'
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Luyia: Bunyala मा कार्यक्रमहरू


Amakhuwa Amayiakha
 50 मिनेट
LLL 1: Ochaka Nende Nyasaye
 37 मिनेट
LLL 2: Abanda Bari Abanyasaye
 40 मिनेट
LLL 3: Obikhiri Obirira Mu Nyasaye
 40 मिनेट
LLL 4: Abalakhabani Aba Nyasaye
 41 मिनेट
LLL 5: Bayalwa Khulwa Nyasaye
 41 मिनेट
LLL 6: Yesu - Omwekesia Nende Omwonia
 47 मिनेट
LLL 7: Yesu - Omwami Nende Omuwonia
 41 मिनेट
LLL 8: Ebikhole Ebia Omwoyo Omulafu
 41 मिनेट
जीवनका शब्दहरू
 14 मिनेट