ஆப்பிரிக்கா மாலி
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Dioula மொழி பிரிவு

Gana


நிரல்களில் உள்ள Dioula


நற்செய்தி
 58 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 35 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 54 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 59 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Welcome Africans / Bienvue Africains
Welcome Africans / Bienvue Africains