សួរស្តី! សូមស្វាគមន៍។ អ្វីដែលអ្នកហៀបនឹងលឺគឺជាពាក្យដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានលឺ។ វាគឺជាដំណឹងល្អសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

កម្មវិធីភាសានៅក្នុង Sena, Malawi


ដំណឹង​ល្អ
រយៈពេល
 38 នាទី
ព្រះគ្រីស្ទដ៏មានព្រះជន្មរស់
រយៈពេល
 151 នាទី
ពាក្យនៃជីវិត 1
រយៈពេល
 53 នាទី
AIDS; Christian Life
រយៈពេល
 37 នាទី
Children's Stories
រយៈពេល
 43 នាទី
 ធនធានផ្សេងទៀត:
Jesus Film Project
Jesus Film Project