ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Sena, Malawi


நற்செய்தி
கால அளவு
 38 நிமிடம்
ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து
கால அளவு
 151 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
கால அளவு
 53 நிமிடம்
AIDS; Christian Life
கால அளவு
 37 நிமிடம்
Children's Stories
கால அளவு
 43 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
Jesus Film Project
Jesus Film Project