ஆப்பிரிக்கா மொஸாம்பிக்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Tsonga மொழி பிரிவு

Longa


நிரல்களில் உள்ள Tsonga


நற்செய்தி
 41 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 57 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 46 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 50 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 48 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 56 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 57 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 50 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 58 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 42 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் for Children
 18 நிமிடம்
Tsonga songs by MEMA
 25 நிமிடம்
Jesus & I (Short discussions)
 52 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Story Runners
Story Runners