نامیبیا آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Tsumkwe Ju/'hoansi


Hui tci-a gea ǁ'ami ka hui-a mi n|ang tsa'
 42 دقیقه
1. پیدایش
 69 دقیقه
خروج
 25 دقیقه
4. شماره
 12 دقیقه
16. Samuel Anoints David to be king, اول ساموئل 16:1-23
 5 دقیقه
7. God will destroy the temple, ارمییا 7:1-15
 2 دقیقه
40. متی
 20 دقیقه
41. مرقس
 12 دقیقه
5. Jesus Heals a Man with Leprosy, لوقا 5:12-16
 20 دقیقه
43.یوحنا
 5 دقیقه
8. Philip and the Ethiopian Traveler, اعمال رسولان 8:26-40
 3 دقیقه
62. اول یوحنا
 2 دقیقه