အာဖရိကတိုက် နမီးဘီးယားနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Tsumkwe Ju/'hoansi


Hui tci-a gea ǁ'ami ka hui-a mi n|ang tsa'
 42 မိနစ်
1. ကမ္ဘာဦးကျမ်း
 69 မိနစ်
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း
 25 မိနစ်
4. တောလည်ရာကျမ်း
 12 မိနစ်
16. Samuel Anoints David to be king, ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစောင် 16:1-23
 5 မိနစ်
7. God will destroy the temple, ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း 7:1-15
 2 မိနစ်
40. ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်
 20 မိနစ်
41. ရှင်မာကုခရစ်ဝင်
 12 မိနစ်
5. Jesus Heals a Man with Leprosy, ရှင်လုကာခရစ်ဝင် 5:12-16
 20 မိနစ်
43.ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်
 5 မိနစ်
8. Philip and the Ethiopian Traveler, တမန်တော်ဝတ္ထု 8:26-40
 3 မိနစ်
62. ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစောင်
 2 မိနစ်