ஆப்பிரிக்கா நமீபியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Tsumkwe Ju/'hoansi


Hui tci-a gea ǁ'ami ka hui-a mi n|ang tsa'
 42 நிமிடம்
1. ஆதியாகமம்
 69 நிமிடம்
யாத்ராகமம்
 25 நிமிடம்
4. எண்ணாகமம்
 12 நிமிடம்
16. Samuel Anoints David to be king, 1 சாமுவேல் 16:1-23
 5 நிமிடம்
7. God will destroy the temple, எரேமியா 7:1-15
 2 நிமிடம்
40. மத்தேயு
 20 நிமிடம்
41. மாற்கு
 12 நிமிடம்
5. Jesus Heals a Man with Leprosy, லூக்கா 5:12-16
 20 நிமிடம்
43.யோவான்
 5 நிமிடம்
8. Philip and the Ethiopian Traveler, அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 8:26-40
 3 நிமிடம்
62. 1 யோவான்
 2 நிமிடம்