ทวีปแอฟริกา นามิเบีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Tsumkwe Ju/'hoansi


Hui tci-a gea ǁ'ami ka hui-a mi n|ang tsa'
 42 นาที
1. ปฐมกาล
 69 นาที
อพยพ
 25 นาที
4. กันดารวิถี
 12 นาที
16. Samuel Anoints David to be king, 1 ซามูเอล 16:1-23
 5 นาที
7. God will destroy the temple, เยเรมีย์ 7:1-15
 2 นาที
40. มัทธิว
 20 นาที
41. มาระโก
 12 นาที
5. Jesus Heals a Man with Leprosy, ลูกา 5:12-16
 20 นาที
43.ยอห์น
 5 นาที
8. Philip and the Ethiopian Traveler, กิจการ 8:26-40
 3 นาที
62. 1 ยอห์น
 2 นาที