Africa Namibia
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Tsumkwe Ju/'hoansi


Hui tci-a gea ǁ'ami ka hui-a mi n|ang tsa'
 42 minuto
1. Genesis
 69 minuto
Exodo
 25 minuto
4. Mga Bilang
 12 minuto
16. Samuel Anoints David to be king, 1 Samuel 16:1-23
 5 minuto
7. God will destroy the temple, Jeremias 7:1-15
 2 minuto
40. Mateo
 20 minuto
41. Marcos
 12 minuto
5. Jesus Heals a Man with Leprosy, Lukas 5:12-16
 20 minuto
43.Juan
 5 minuto
8. Philip and the Ethiopian Traveler, Mga Gawa 8:26-40
 3 minuto
62. 1 Juan
 2 minuto