අප්රිකාව මොසැම්බික් Sena [Mozambique]
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Chisena-Chichewaතුළ වැඩසටහන්


Jesus Story
 45 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන
 21 විනාඩි