ஆப்பிரிக்கா மொஸாம்பிக் Sena [Mozambique]
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Chisena-Chichewa


Jesus Story
 45 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 21 நிமிடம்